Txiv Tsev Camping

We will resume Txivtsev camping tomorrow after the wedding. Please come help clean up the church and cut down trees. Thank you and see you here. May God bless you.

Txivtsev camping yuav rov ua dlua tom qaab rooj tshoob. Thov suavdlawg tuaj nrug peb tu tuamtsev hab txav ntoo. Vaajtswv nrug nraim mej.